(For english, see below)

Binnenkort gaan wij weer van start met je jaarlijkse griepvaccinatie. Patiënten met een indicatie voor de griepprik en/of de pneumokokkenvaccinatie, ontvangen per email of per brief een uitnodiging voor vaccinatie.

Voor de pneumokokkenvaccinatie volgens het Rijksvaccinatieprogramma komt dit jaar de groep mensen geboren van 1953 tot en met 1956 in aanmerking.

VACCINATIEDATA

Dinsdag 1 november en dinsdag 8 november 2022 van 13.00 – 14.30 uur locatie Jan van Galenstraat 76-H.

Neemt u alstublieft de uitnodiging en ook uw identificatiebewijs mee.

In verband met de eventueel dan geldende COVID-19 maatregelen vragen wij u om ons deurbeleid te respecteren. Wij willen graag dat u een mondkapje draagt bij binnenkomst van het pand. Mocht u klachten hebben van Covid-achtige aard zoals koorts, keelpijn, verkoudheid, hoesten, kortademigheid, smaak en/of reukverlies, dan kunt u de praktijk niet betreden. Wilt u dan bellen met de assistente om een andere afspraak in te plannen.

Klopt uw telefoonnummer en adres nog? Zo niet wilt u dit dan aan ons doorgeven via mail?

Verhinderd:

Bel de assistente voor een alternatieve afspraak.

Als u niet komt op een door u gemaakte alternatieve afspraak, loopt u het risico dat wij geen griepvaccins meer hebben.

In het kader van het Nationaal Programma Grieppreventie krijgen alle mensen ouder dan 60 jaar en bepaalde risicogroepen (bijvoorbeeld mensen met hartziekten, longziekten suikerziekte, nierziekten, verminderde weerstand en of HIV) ieder jaar een uitnodiging voor een gratis vaccinatie tegen griep. Dat maakt de kans op griep veel kleiner. Volgens onze gegevens komt u in aanmerking voor deze griepprik.

Als u vindt dat u onterecht een uitnodiging hebt ontvangen of als u in de toekomst geen griepprik wilt ontvangen, laat ons dat dan weten. U kunt in uw dossier een vermelding krijgen (griepweigeraar). U kunt ons bellen, of een mail sturen naar praktijk@huisartsenmarktkwartier.nl

Belangrijke informatie over de griep, de griepprik en de pneumokokkenvaccinatie vindt u op;

www.rivm.nl/griepprik

www.thuisarts.nl/griep

www.rivm.nl/pneumokokkenprik

www.thuisarts.nl/prik-tegen-pneumokokken

Dear Sir/Madam,

You are eligible to receive the free flu vaccination through the National Immunization Programme.

We would also like to ask the group of people who are eligible for a pneumococcal vaccination to indicate whether they also wish to receive this vaccination. Please let us know by calling the assistant, the vaccination will then be administered at the same time as the flu vaccination.

This year, the group of people born between 1953 and 1956 are eligible for the pneumococcal vaccination.

VACCINATION DATES

Tuesday 1st November and 8th of November 2022 from 13:00 pm to 14:30  pm location Jan van Galen straat 76-H

Please bring this invitation and your ID with you.

Due to the uncertainty concerning possible COVID-19 measures, we ask you to respect our door policy. We would like you to wear a mouth mask when entering the building. If you have Covid-like symptoms such as fever, sore throat, cold, cough, shortness of breath, taste and / or loss of smell, you cannot enter the practice. Please call the assistant to schedule another appointment.

Are your contact details incorrect on the invitation? If so, we would you like to pass this on to us by e-mail.

Are you unable to attend on the abovementioned dates and still with to receive the vaccination? Call the assistant for an alternative appointment.

If you do not come to an appointment selected by you, you run the risk that we no longer have adequate supply of flu vaccines.

Within the framework of the National Program Influenza Prevention, all people older than 60 years and certain risk groups (for example people with heart disease, lung disease, diabetes, kidney disease, reduced resistance and/or HIV) receive an invitation every year for a free vaccination against flu. That makes the chance of getting the flu much smaller. According to our records, you are eligible for this flu shot.

If you believe that you are incorrectly receiving this email or if you do not wish to receive a flu shot in the future, please let us know. Will will then make a note in your medical file. You can call us, or send an email to info@adamdoctors.nl

Important information about the flu, the flu shot and the pneumococcal vaccination can be found at;

www.rivm.nl/griepprik

www.thuisarts.nl/griep

www.rivm.nl/pneumokokkenprik

www.thuisarts.nl/prik-tegen-pneumokokken

Sincerely,

Team Marktkwartier